BÁO GIẤY TẠI PHÁP


Bạn Đường: Bán nguyệt san - Chủ nhiệm: Từ Ngọc Lê

                           96 Rue de l’Ourcq  75019 Paris

                           Tél : 0140 35 66 16

                           Email : banduong@wanado.fr  ;  banduong05@yahoo.fr


Ép phê:  Nguyệt san - Chủ nhiệm: Trần Trung Quân

                             Liên lạc : Phở Bida Sàigòn


Tin Tức: Nguyệt san song ngữ Pháp-Việt

                          67 Rue Saint Jacque  75005 PARIS

                          Tél + Fax : 01 45 90 83 26

                          Email : tintucjournalparis@yahoo.fr


Nhân Bản: Nguyệt san  - Tiếng nói Tổng Hội Sinh Viên VN tại Paris

                130 – 134 Ave. D’Italie   75013 PARIS

                Tél : 01 45 88 74 70

                Email : AGEVP@agevp.com