Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

 


 

Bình luận thời sự

 

NGÀY 2/9, NGÀY ĐỘC LẬP HAY NGÀY ĐẠI HỌA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

 

Lịch sử Việt có nhiều ngày đáng ghi nhớ, để trong tâm khảm, như ngày hai Bà Trưng phất cờ vàng khởi nghĩa, lấy lại 65 thành trì, giành lại nền độc lập cho nước nhà ; như ngày Ngô Quyền phá tan quân Nam Hán, mang lại quyền tự chủ cho dân tộc; ngày mà Đức Trần hưng Đạo 3 lần đánh thắng quân Nguyên ; hay ngày mà Quang Trung đại thắng quân Thanh. Nhưng lịch sử Việt cũng có những ngày đáng phỉ nhổ, như ngày Lê chiêu Thống cõng rắn cắn ngà nhà ; ngày mà Mạc đăng Dung dâng đất cho Tàu. Lịch sử cận đại có ngày mồng hai tháng chín,  mà những người cộng sản cho là ngày độc lập. Nhưng dân Việt coi đó là ngày đại họa cho dân tộc.

   Tại sao vậy ?

 

   I ) Ngày mồng hai tháng chín là ngày thế nào

 

   Lợi dụng lúc sắp tàn của Đệ Nhị Thế Chiến, Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, theo chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, tìm cách nổi dậy cứơp chính quyền, đúng như lời của Đức Đalai-Lama : “ Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh.”  Ngày 19/8/1945, lợi dụng cuộc biểu tình của công chức Hà Nội đòi tăng lương, Đảng Cộng sản đã trà trộn vào đoàn biểu tình, cướp một vài công sở lúc ban đầu, rồi sau đó cướp chính quyền. Gần 2 tuần sau đó, ngày 2/9, Hồ chí Minh đọc “ Bản Tuyên Bố Độc Lập”. Đối với những người cộng sản, đây là ngày độc lập. Nhưng đối với dân tộc Việt, thì đây là ngày Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản đã đưa dân tộc chúng ta vào trong gông cùm cộng sản, biến đất nước thành một bãi chiến trường cho cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản, mang đau thương lại cho dân tộc, vì Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản vô cùng vọng ngoại, hoàn toàn bị khống chế bởi ngoại bang, lúc đầu là Liên Sô, ngày nay là Trung Cộng. (1)

 

   I I ) Tại sao ngày mồng hai tháng chín là ngày đại họa của dân tộc

 

   Vì là vọng ngoại và bị khống chế bởi Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, mặc dầu Hồ chí Minh và những người của Đảng Cộng sản bảo rằng ngày mồng hai tháng chín là ngày độc lập; nhưng thực tế, đây là ngày mà Hồ chí Minh đặt nước Việt dưới gông cùm cộng sản, tự biến Đảng Cộng Sản thành con chốt cho Đệ Tam Quốc tế, sẵn sàng tuân theo bất cứ một chỉ thị gì của tổ chức này, trong đó có vụ đánh tư bản, chính vì vậy mà có những cuộc chiến 1946-1954, 1954-1975, cuộc chiến với Căm Bốt 1978, cuộc chiến với Trung Cộng 1979.

   Vì bản chất là tôi đòi, nô lệ, con chốt từ thời Hồ chí Minh, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, lúc đầu thì nhất nhất theo Liên Sô, chửi Trung Cộng là “ Kẻ thù liền đất, liền trời, liền biển”; ngày hôm Liên Sô sụp đổ; thì lại hèn hạ, khấu đầu đi theo Trung Cộng.

 

   Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản, không những đưa dân Việt từ cuộc chiến này tới cuộc chiến khác, mà còn nhập cảng lý thuyết Mác-Lê, chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, gây ra cảnh con đấu cha, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách sát hại lẫn nhau; phá hủy tất cả những truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt, biến nước Việt thành ra tụt hậu về kinh tế, băng họai về đạo đức, thấp kém về giáo dục, tham nhũng, hối lộ, bất công lan tràn khắp nơi, như tình trạng hiện nay của Việt Nam. (2)

 

   Ngày mồng hai tháng chín sắp tới; mặc cho Đảng Cộng sản tuyên truyền khua môi, múa mép đó là ngày “độc lập”; nhưng những người Việt nam chân chính, yêu nước, phải ghi sâu trong tâm khảm đó là ngày đại họa cho dân tộc, cố gắng can đảm đứng lên đấu tranh thóat khỏi ách thống trị của Đảng Cộng sản, ngày xưa thì hoàn toàn lệ thuộc Liên Sô, ngày nay thì hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng. Chúng ta, con dân nước Việt phải đứng lên đấu tranh để cứu nước, tồn chủng !

 

                      Paris ngày 28/8/2007

 

                            Chu chi Nam

 

 

(1)              Xin xem thêm Con người thần thánh, thương dân yêu nước Trần hưng Đạo và con ngườI gian manh, giảo quyệt, buôn dân, bán nước Hồ chí Minh trên web: http://perso.orange.fr/chuchinam/

(2)              Xin xem Lý thuyết của Marx là thần dược hay độc dược trên cùng web.

 

 


Liên lạc email: vanphong_nguoivietparis.com