Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

 

Đảng Thăng Tiến Việt Nam

Vietnam Progression Party (VNPP)

 

Headquarters: 86 Lê Ngô Cát, Huế (temporary closed)   

Postal address: Postfach 10 17 22, 60017 Frankfurt/M – Germany

Email : ttvnhn@gmail.com  & vpthangtienvnhn@gmail.com

Web : www.thangtien.de  & www.thangtienvietnam.org

 

Frankfurt, den  02.07.2007

TWTB-070702/01

Thông Báo 

Quyết Định Bổ Nhiệm Phát Ngôn Viên

Kính gửi:

-         Quí Lãnh đạo các tôn giáo,

-         Các Tổ Chức, Đoàn Thể, các Chính Đảng dân chủ,

-         Các Tổ Chức quốc tế, Quốc Hội, Chính phủ,

-         Các Cơ Quan Báo Chí, Truyền Thông Quốc Tế và Việt Nam,

-         Toàn thể Đồng bào trong và ngoài Nước.

Kính thưa Quí Vị,

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ công cuộc đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam, cũng như để đáp ứng những đặc thù của từng lục địa, Văn Phòng Trung Ương Hải Ngoại, Đảng Thăng Tiến Việt Nam quyết định bổ nhiệm:

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh với chức vụ Phát Ngôn Viên cho Văn Phòng Trung Ương Hải Ngoại, Đảng Thăng Tiến Việt Nam đặc trách Âu Châu

Chị Diana Trần với chức vụ Phát Ngôn Viên choVăn Phòng Trung Ương Hải Ngoại, Đảng Thăng Tiến Việt Nam đặc trách Mỹ Châu.

Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ra thông báo.

Kính mong Quí Lãnh đạo các tôn giáo, Chính phủ và Dân biểu các quốc gia dân chủ, các Cơ quan báo chí, truyền thông, các Tổ chức, Đoàn thể, các Chính đảng và toàn thể đồng bào luôn hỗ trợ hai chị Ngọc Hạnh và Diana Trần hoàn thành tốt trọng trách được giao phó, hầu góp phần sớm giải thể chế độ độc tài cộng sản.

Trân trọng kính báo

Đảng Thăng Tiến Việt Nam

Văn Phòng Trung Ương Hải Ngoại

Văn Phòng Trưởng

Nguyễn Ngọc Hùng


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com