Bình luận thời sự
Người Việt khắp nơi
Thắc mắc hành chánh & xã hội
Sức khỏe
Rao vặt miễn phí-quảng cáo
Du ngoạn
Giới trẻ
Hội đoàn người Việt Paris
Văn hóa
Truyền thông
Giải trí
Sinh hoạt cộng đồng
Phỏng vấn hàng tuần

www.meteoconsult.fr

www.cnn.com/weather

Numéros d'urgence (Paris):
PHARMACIE de Garde:
01 45 62 02 41
SAMU:
01 45 67 50 50
Police SECOURS:
01 53 41 50 00
Gendarmerie Nationale (1e 2e 3e 4e 5e 6e):
01 58 80 32 25
Douanes (DGDDI):
01 40 04 04 04
S.O.S Médecins:
01 47 07 77 77
S.O.S Dentaire:
01 43 37 51 00
Renseignements Hospitaliers:
01 40 27 30 00
SECOURS Cardiologique:
01 45 27 10 10
URGENCES Médicales de Paris:
01 48 28 40 04
URGENCES Pédiatrie:
01 43 94 35 01
URGENCES psychiatriques:
01 45 65 30 00

 

Người Việt Khắp Nơi

LIÊN HIP TRUYN THÔNG CÔNG GIÁO TRƯỚC VN Đ LÃNH TH & KHAI THÁC BÂU XÍT TI VT NAM

VietCatholic News (19 Apr 2009 06:40)

Vit Nam dưới s cai tr đc tài ca Đng Cng Sn đang din ra hai s kin quan trng. Th nht: đt đai đang b mt dn vào tay Trung Quc. Th hai: môi trường sinh thái đang b hu hoi do vic khai thác bâu xít ti Tây Nguyên.

Trước hai s kin nghiêm trng có nguy cơ đưa đến vic mt nước và hy hoi đi sng nhân dân, Liên Hip Truyn Thông Công Giáo thy có bn phn phi trình bày trước dư lun quc ni và quc tế v lp trường ca Đng Cng Sn Vit Nam trước hai s kin nghiêm trng này

I. Đt đai đang mt dn vào tay Trung Quc: Người dân Vit Nam nào cũng biết i Nam Quan, Thác Bn Gic thuc lãnh th Vit Nam, nhưng nhng năm gn đây, khi ký hip ước v lãnh th vi chính quyn Trung Quc, đng Cng Sn Vit Nam đã bí mt dâng phn đt sát biên gii trong đó có i Nam Quan và Thác Bn Gic cho Trung Quc. V vn đ hi đo, dù có bao nhiêu chng c lch s nói rõ Hoàng Sa, Trường Sa là thuc lãnh th Vit Nam, nhưng gn đây chính quyn Cng Sn vn đ mc Trung Quc ngang nhiên sát nhp vùng hi đo này vào phn đt ca h.

Trong khi Đng Cng Sn phi im lng và khiếp nhược trước dã tâm xâm lăng ca Trung Quc thì h li tàn bo dùng vũ lc trn áp thanh niên, sinh viên và nhng người yêu nước biu tình phn đi Trung Quc xâm chiếm lãnh th. Ngoài ra, đang khi dâng đt dâng bin cho Trung Quc, thì chính quyn Vit Nam li đi tch thu đt đai ca dân chúng và ca các tôn giáo, nói là đ phc v li ích chung, nhưng thc cht đ nhng cán b cng sn chia chác nhau phn li nhun.

II. Môi trường sinh thái đang b hu hoi: Không cn phi dn chng dài dòng, người Vit Nam nào cũng cm nghim được là môi trường ti Vit Nam, t bin c, sông rch, rng rú đến làn không khí hít th, đang b ô nhim và tàn phá mt cách nghiêm trng. Đc bit mi đây có s kin chính quyn Cng Sn Vit Nam chp thun cho nhà thu Trung Quc vào khai thác m bâu xít ti vùng Tây Nguyên. Điu đc bit trong d án này là nhà thu Trung Quc không dùng dng c và vt liu sn có ti Vit Nam, cũng không thuê mướn công nhân Vit Nam, mà đem toàn b công c và hàng chc ngàn nhân công t Trung Quc sang. Vit Nam ch được chia phn li nhun nh t s khai thác tài nguyên qúy báu này.

Trước vin tượng đó, các nhà khoa hc hàng đu, các bc thc gi trong và ngoài nước đã nghiên cu k lưỡng l hơn thit ca d án này và h đu đng ý hai đim. Mt là li nhun đem li t s khai thác bâu xít này quá ít so vi s hy hoi khng khiếp cho mi trường sinh thái, đưa đến nguy cơ đe do sc kho ca hàng triu người dân Vit. Hai là phi lo âu v quc phòng, đưa đến vic d dàng mt thêm đt cho Trung Quc vì my chc ngàn công nhân Trung Quc sng ti đây, t thế h này sang thế h khác đ khai thác bâu xít, s là lc lượng ni công cho lc lượng xâm lược Trung Quc mt khi chiến tranh Trung Vit xy ra. V mt chiến lược, mt Tây Nguyên là Vit Nam b chia ct thành hai min Nam - Bc. Hai min đó s không cu được nhau mt khi có biến.

Vic khai thác bâu xít ti Tây Nguyên có nhiu điu bt li và nguy him như vy nhưng Đng Cng Sn Vit Nam vì mun ly lòng Trung Quc, mun Trung Quc bo v s an toàn chính tr cho Đng, nên đã bt chp nhng li khuyến cáo ca các nhà khoa hc, ca nhng người yêu nước chân chính, c đ Trung Quc khai thác tài nguyên hiếm qúy, đe da đến s toàn vn lãnh th Vit Nam.

Trước tình hình nghiêm trng này, Liên Hip Truyn Thông Công Giáo quyết ngh:

Th nht: Cùng vi tt c nhân dân và các t chc chân chính thc lòng yêu nước Vit Nam, chúng tôi nghiêm khc lên án và t cáo trước dư lun quc ni cũng như quc tế v âm mưu bán nước, hy hoi môi trường sinh thái do Đng Cng Sn Vit Nam đang ch trương.

Th hai: Chúng tôi kêu gi tt c đng bào Vit Nam, đăc bit đng bào Công Giáo trong và ngoài nước, bao gm các v Giám Mc, Linh Mc, nam n Tu Sĩ và toàn th giáo dân, bng mi cách và bng mi phương tin, ph biến tin tc đt nước yêu qúy và tài nguyên giá tr ca Vit Nam đang b Đng Cng Sn hiến dâng cho Trung Quc. C th nht là hãy ng h tt c nhng li kêu gi ca bt c ai, bt c t chc nào kêu gi Đng Công Sn Vit Nam phi bo v toàn vn lãnh th và môi trường sinh thái đ 80 triu người dân Vit được sng trong an bình, đt nước không b đế quc Tu xâm chiếm.

 

Liên Hip Truyn Thông Công Giáo Vit Nam:

 

Ký tên:

Đc ông Phêrô Nguyn Văn Tài, Giám đc Radio Veritas Asia

Director of Radio Veritas Asia, Email: rvaprogram@rveritas-asia.org

LM. John Trn Công Ngh, Giám đc VietCatholic News

Director of VietCatholic News Agency, Email: conggiao@gmail.com

LM. Joachim Nguyn Đc Vit-Châu, Ch nhim Dân Chúa M Châu

Director of People Of God Magazine in America, Email: danchuausa@yahoo.com

LM. Stephen Bùi Thượng Lưu, Ch nhim Dân Chúa Âu Châu

Director of People Of God Magazine in Europe, Email: info@danchua.de

LM. Anthony Nguyn Hu Qung, Ch nhim Dân Chúa Úc Châu

Director of People Of God Magazine in Australia, Email: danchuaucchau@gmail.com

 LM. Paul Van-Chi, Giám đc Phát thanh Tin Mng Bình An

Director of Gospel and Peace Radio, Sydney Australia, Email: paulvanchi@yahoo.com


Liên lạc email: vanphong@nguoivietparis.com